Link to God Direct
Link to Soul On Line Home

Click here to view this piece in English
Click here to view this piece in Spanish

Language of Light text

(Language of Light)

这个供以参考的词典收集了灵魂与我们通话的词汇。 这些由灵魂展示出的词汇被称为光明的语言。 在我们的网站里,所有的这些灵魂词汇都被加着重线,可以和这个词典联通, 以便您随时参考词义。

如果您读了以下光明的词汇,您的生活会产生永久的变化。 如果您采取这一行动, 切莫否认自己对这一行动的责任。

请选择以下任一字母,开始探索!

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z